Кампания „ЕКШЪН СЕЗОН С ВОКС”

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ
„ЕКШЪН СЕЗОН С ВОКС

 
 

 Понятия

КАМПАНИЯТА – е кампания, организатор и изпълнител, на която е ВОКС ПРОФИЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Тутракан“ 77 (по-долу наричан „ВОКС“) и съгласно която Участниците получават награди при закупуване на стоки от ВОКС. 

ПЕРИОД – Промоцията стартира на 08.08.2019 и продължава до 31.10.2019 или до изчерпване на наградите. 

УЧАСТНИК В ПРОМОЦИЯТА – е юридическо лице, клиент на ВОКС. Участието в кампанията се урежда с настоящите Общи Условия, определени от ВОКС. 
В Кампанията могат да се включатTърговски партньори на ВОКСбез договорни отношения и търговски партньори на дистрибуторите на ВОКС.
В Кампанията не могат да участват дистрибутори на ВОКС, магазини на дистрибуторите, търговски партньори на ВОКС с преференциални договорни условия и лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора.

УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ – са подови первази с марка VOX Esquero, VILO Esquero, VOX Flex и VILO Flex.

ПРОМО ПАКЕТ – е еднократна поръчка на цели кашони первази

Ниво 1
-                 VOX Esquero, VILO Esquero – на минимална стойност 500лв без ДДС
-                 VOX Flex и VILO Flex – на минимална стойност 750лв без ДДС

Ниво 2
-       VOX Esquero, VILO Esquero – на минимална стойност 1000лв без ДДС
-       VOX Flex и VILO Flex – на минимална стойност 1200лв без ДДС

ПРОМО ПОДАРЪК е предметна награда, която се получава при поръчка на промо пакет/и
-  При поръчка на промо пакет от Ниво 1 – 5 пакета подова подложказа ламиниран паркет 5мм
-  При поръчка на промо пакет от Ниво 2 – 10 пакета подова подложка за ламиниран паркет 5мм
-  При поръчка на втори промо пакет от Ниво 1 – спортен сак и селфи-стик
-  При поръчка на втори промо пакетот Ниво 2– дигитална спортна гривна и хамак

Изобразените на промо брошурата подаръци са индикативни и може да се различават от действителните.

Общи Условия

С включването в Кампанията, Участникът декларира, че е запознат(а) и разбира условията и правилата на Кампанията и се задължава да ги изпълнява. ВОКС има право едностранно да прави промени в условията и правилата на Кампанията без предварително да уведомява за това Участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, което става с публикуването им в сайта www.vox.pl/bg/promotion.

Смята се, че Участник в Кампанията, който продължава да закупува промо пакети след публикуването на промените в сайта www.vox.pl/bg/promotion, е запознат и е съгласен с направените промени в Условията и Правилата на Кампанията. Промо подаръците не могат да се прехвърлят на друг Участник и не могат да бъдат предмет на спор от страна на Участника. Те не могат да се предоставят на Участника под формата на паричен еквивалент. 

Участие в Кампанията

Участието в Кампанията е доброволно и достъпно за всички юридически лица, отговарящи на условията, направили покупка на Участващите продукти на посочената стойност. Клиентът може да реши във всеки един момент да прекрати участието си.

Участниците, направили необходимия брой поръчки за получаване на определен артикул, следва да уведомят представител на ВОКС за желанието си да получатнаграда до 10.10.2019г. При наличие на заявената награда, Представител на ВОКС ще се свърже с клиента, за да бъде уточнен начинът на предаването и. Наградите ще бъдат доставяни и предадени на получателя в срок до 10 работни дни от заявяването им. ВОКС си запазва правото едностранно да удължи упоменатия срок за предоставяне на предявената награда поради независещи от него фактори и обстоятелства. 


Прекратяване на Кампанията

Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Кампанията, като информира за това участниците чрез www.vox.pl/bg/promotion или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, неустойка, търговска отстъпка или каквото и да е друго плащане за закупените продукти или извършени действия за участие в Кампанията. 


Отговорност

С участието си в Кампанията участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с тях и спазват техните клаузи и регулации. 

Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Общи условия или за грешки при провеждане на Кампанията поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неточности, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора. 

Организаторът не носи отговорност спрямо Участник, предоставил невалидни данни за контакт или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Общи условия.


Общи разпоредби

За всички въпроси, неуредени с настоящите правила, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 

Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд. 

С участието си в Кампанията участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила. 

Настоящите Общи условия влизат в сила на 08.08.2019г. и важат за целия период на провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. 

Настоящите Общи условия са достъпни на адрес www.vox.pl/bg/promotion за периода на провеждане на Кампанията.

 

изтеглете правилата [pdf]