Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Profile VOX Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000210637, NIP: 7772776017, REGON: 634591881.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając wiadomość na adres iod@vox.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej. 

 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Zbierane przez Profile VOX dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, 
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

II. Zakres zbieranych danych

Dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz ich rozwoju, dlatego spółka Profile VOX dokłada wszelkich starań, aby je odpowiednio zabezpieczyć w tym przetwarzać je jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zakres gromadzonych danych jest niezbędny do realizacji celu i zawiera: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy oraz ewentualnie inne dane, które osoba dobrowolnie przekaże w kierowanej do Administratora wiadomości.

Dodatkowo w celu dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług wykorzystywana jest technologia, która gromadzi oraz przetwarza dane zapisane w plikach cookie, w tym adres IP (szczegóły opisano w Polityce cookie). 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  1. rejestracji konta w serwisie profile.vox.pl i weryfikacji tożsamości Użytkownika związanej z bezpiecznym logowaniem – na podstawie akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. komunikacji z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie profile.vox.pl – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. wypełnienia ciążących na VOX obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  4. przesyłanie treści promocyjnych/marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach Grupy Kapitałowej VOX – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. dochodzenie lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

V. Informacje o przetwarzaniu

Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione: 

 • zaufanym podmiotom należącym do grupy kapitałowej VOX, 
 • przedstawicielom salonów meblowych współpracujących z Profile VOX, prowadzących działalność pod tą marką,
 • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz wspierające przy realizacji gwarancji, reklamacji oraz naprawy produktu,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe i podatkowe,
 • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, 
 • podmiotom windykacyjnym i kancelariom prawnym.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Profile VOX mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tj. do Indii w zakresie wsparcia systemu SAP służącemu do planowania zasobów przedsiębiorstwa w zakresie danych sprzedażowych – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą.

 2. Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych. 

 3. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Profile VOX ma prawo: 

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, 
 • sprostowania danych, 
 • usunięcia danych, 
 • ograniczenia przetwarzania danych, 
 • przenoszenia danych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora, 
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

2. Użytkownik serwisu www.profile.vox.pl  ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych. |

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych Użytkownik może skonsultować z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt pod adresem e-mail: iod@vox.pl.

 2. Polityka prywatności może ulec zmianie ze względu na:
 • obowiązek wprowadzenia zmian,
 • zmianę przepisów prawa,
 • zmianę funkcjonalności serwisu, zakresu zbieranych danych, celu lub zmian innych czynników które będą rzutowały na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.