Polityka prywatności


Spółka Profile Vox sp. z o.o. sp. k. w pełni respektuje prawo użytkowników niniejszej strony internetowej http://profile.vox.pl/pl/ („Strona Internetowa”) w zakresie ochrony ich danych osobowych. Do danych osobowych zaliczają się wszystkie dane, które dotyczą danej osoby lub mogą się do niej odnosić, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i zachowanie użytkownika. Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny w oparciu o obowiązujące przepisy.

Jednocześnie wskazujemy, że w dniu 25 maja 2018r. weszło w życie nowe europejskie rozporządzenie w przedmiocie ochrony danych tzw. RODO, które nakłada na Administratorów danych szereg obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek poinformowania osób, których dane dotyczą o przysługujących im uprawnieniach. Z uwagi na to, spółka Profile Vox sp. z o.o. sp.k. wypełniając ten obowiązek niniejszym przedstawia Państwu następującą informację na temat przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania z naszej Strony Internetowej.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Profile Vox sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 143, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000210637, posiadająca NIP: 7772776017 oraz REGON: 634591881 (dalej jako: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: e-mail profile@vox.pl i numeru telefonu (+48) 61 812 10 01.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania łączącej Państwa z Profile Vox sp. z o.o. sp.k. umowy tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, wsparcia procesu obsługi tej umowy, w realizacji procesu reklamacyjnego i obsługi posprzedażowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

2) na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, prowadzenia marketingu bezpośredniego, tworzenia analiz, zestawień i statystyk na nasze własne potrzeby tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

3) na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów np. w zakresie księgowości i rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4) na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacji, otrzymywania informacji handlowych w tym newsletterów, otrzymywania informacji o produktach, czy odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do celu wykonania umowy łączącej Państwo z Profile Vox sp. z o.o. sp. k., otrzymania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, otrzymania newslettera czy informacji o produktach a także wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Zgoda

W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Nastąpi to w przypadku, gdy wykorzystanie podanych przez Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji przez nas określonych czynności (np. przekazania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym momencie cofnąć, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych osobowych przed cofnięciem tej zgody.

Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych

Serwer na którym zlokalizowana jest Strona Internetowa automatycznie i tymczasowo gromadzi dane w serwerowych plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę, o ile nie zostały dezaktywowane. Podczas wizyty na naszej Stronie Internetowej gromadzimy następujące dane, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby poprawnie wyświetlać naszą Stronę Internetową oraz zapewnić jej stabilne i bezpieczne działanie:

- adres IP komputera wysyłającego zapytanie
- zapytanie z pliku klienta
- kod odpowiedzi http
- strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie (referencyjny adres URL),
- godzina zapytania serwerowego
- typ i wersja przeglądarki
- system operacyjny komputera wysyłającego zapytanie

W przypadku gdy wymienione powyżej informacje zawierają dane osobowe (zwłaszcza adres IP), ich gromadzenie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj uzasadnionego interesu Administratora w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania zależy od celu w jakim spółka Profile Vox sp. z o.o. sp.k. przetwarza dane osobowe. W przypadku realizacji przez Administratora celów wynikających z zawartej umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tej umowy. W przypadku dochodzenia roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest ich dochodzenie. Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie księgowości i rachunkowości, podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z umową.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Na wskazane powyżej dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail Administrator mogą Państwo w dowolnym momencie złożyć do nas wniosek o:

a) sprostowanie (poprawienie) danych osobowych
b) usunięcie przetwarzanych danych osobowych
c) ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych
d) przeniesienie danych osobowych (po wypełnieniu przesłanek określonych w art. 20 RODO)
e) udostępnienie danych osobowych
f) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (np. w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego).

Obowiązek realizacji przez Administratora wskazanych powyżej uprawnień wynika z podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych. Zakres każdego z tych praw i obowiązek jego realizacji przez Administratora określony został w przepisach RODO.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przekazujemy:

a) naszym pracownikom i współpracownikom,
b) podwykonawcom wspierającym nas w świadczeniu usług marketingowych, księgowych czy prawnych,
c) podmiotom wspierającym nas przy prowadzonych procesach rekrutacji,
d) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe,
e) podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną oraz podmiotom świadczącym usługi poczty elektronicznej.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że spółka Profile Vox sp. z o.o. sp.k. przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.