FAQ

VOX profile logo4Общи условия за рекламация на стоки
ВОКС Профиле България ЕООД
1. В случай че в стоките, предмет на продажба от Вокс Профиле България ЕООД към нейните клиенти, се открият дефекти, Купувачът е в правото си да:
- изисква замяна на стоките (в случай, че това е възможно);
- да бъде частично или изцяло компенсиран, ако е действал добросъвестно и съгласно установения от
Вокс Профиле ред и Закона на Р България.

2. Претенции относно количеството на стоката и липса на единична опаковка се предявяват в момента на прехвърляне на стоките. 

3. Рекламации относно качеството на продуктите след разтоварване от клиента се правят в писмена форма чрез добросъвестно попълване и изпращане на бланка за Рекламация, осигурена от
Вокс Профиле България ЕООД , в следните срокове:
- за видими дефекти, които не се дължат на транспортиране, неправилно етикетиране и физически дефекти – в 7-дневен срок от момента на разтоварване на стоките;
- за скрити дефекти – в рамките на 30 календарни дни от получаване на стоките.

4. Купувачът е длъжен да инспектира получената стока за скрити дефекти в рамките на установения срок от нейното получаване и да уведоми
Вокс Профиле България ЕООД за дефектите, за които той не е бил наясно и не е могъл да открие при получаването й.

5.
Вокс Профиле България ЕООД, след като удостовери основателността на рекламацията, пристъпва към замяна на стоките или изплащане на обещетение на клиента.

6. Рекламацията може да бъде квалифицирана като недостатъчно основателна и поради това отхвърлена, ако гореизброените условия не са изцяло изпълнени.


7. Рекламации, вследствие на дефекти, невидими при доставката, се предявяват в писмена форма до 24 часа след откриването им.
Вокс Профиле България ЕООД счита за основателни и разглежда само онези рекламации, които са предявени в рамките на установения срок и при положение, че продуктите са съхранявани съгласно описания начин в Условията за съхранение.

8.
Вокс Профиле България ЕООД разглежда рекламации при условие, че естеството и/или състава на продукта и опаковката не са променени след доставката му; стоките са запазени в съответсвие с инструкциите, дадени от Вокс Профиле, не са частично или изцяло увредени и не са били препакетирани.

9.
Купувачът е длъжен да се запознае с условията за съхранение на стоките, предмет на продажба от Вокс Профиле, с условията за доставка и рекламации. Подробна информация за тях може да получи от интернет сайта на фирмата, както и от търговския си представител по район.